Hva er radon? Hvor kommer det fra?

Radon er en radioaktiv gass som finnes i berg- og fjellgrunn samt i enkelte typer jord. Radon er en giftig gass som kan føre til lungekreft. Gassen har sitt utgangspunkt i uran, et metallisk og radioaktivt grunnstoff. Uran utvikler radium og når radium brytes ned oppstår radon (Rn-222). Hvor farlig radioaktive gasser og stråling er kjenner vi fra Tsjernobyl. Den radioaktive gassen radon som eventuelt kommer inn i din bolig har selvfølgelig en mindre konsentrasjon enn dette, men allikevel dør over 300 personer i Norge hvert år som følge av eksponering av radongass (lungekreft).
Radon har ingen lukt eller smak og er usynlig. Den eneste måten å identifisere gassen er ved måling. Til det trengs måleutstyr.

 

Hvor kommer radongassen fra?

Radon kommer inn i en bolig på tre mulige måter. Det vanligste er gass som siver ut fra grunnen under boligen og inn i boligen gjennom sprekker og åpninger. Radon kan også følge med springvannet om dette kommer fra grunnen. Enkelte byggematerialer kan også inneholde radon.
Siden radongassen kommer fra berggrunn og jord er det store forskjeller på hvilke geografiske områder som er utsatt for radon. Bergtypen avgjør. Norge er et av landene i Europa som har mest radon i fjellgrunnen (alunskifer og enkelte typer granitt).

 

Grenser for radoninnhold i luften

Overstiger radonnivået 100 Bq/ m³ bør du sette i gang tiltak, radonnivået bør ligge betydelig under dette. En absolutt øvre maksgrense er 200 Bq/ m³.

 

Radongass er en usynlig og skadelig edelgass som ikke avgir lukt, derfor er den også farlig. Du kan enkelt sjekke om du bor i et område med høy risiko for radongass, dette kan du enkelt måle på egen hånd med sporfilm.

 

Mye radon i Norge

Norge er et av de landene i verden med størst konsentrasjon av radongass i boligene.

Årsaken er blant annet våre geologiske og klimatiske forhold, det er mye radongass i norsk berg. Beregninger viser at ca. 170.000 norske boliger har radonkonsentrasjoner på over 200 Bq/m³, som er grenseverdien og altfor høyt.

Strålevernet anbefaler at det settes i gang tiltak når radonnivået overstiger 100 Bq/m³. Det er store regionale og lokale variasjoner i konsentrasjonen av radon, også fra nabo til nabo innenfor samme byggefelt.

 

Lovpålagt måling av radon

For både utleieboliger, arbeidsplasser, skoler og barnehager er det påbudt med radonmåling.

Eier eller utleier skal kunne dokumentere det målte radonnivå og skal i følge lovens sørge for tiltak dersom radonnivået er over tiltaksgrensen.

Hva kan du gjøre for å redusere radonnivået i din bolig?

Radongassen er usynlig, avgir ikke lukt eller smak og er uten tvil det største strålingsproblemet på norsk jord. Folk oppholder seg i gjennomsnitt rundt 90 % innendørs enten det er på skole, jobb eller hjemme. Derfor er det viktig å ha et godt inneklima. De mest utsatte områdene hvor radonkonsentrasjonene er spesielt høye finnes i områder med alunskifer, uranrike granitter, pegmatitter og løsmasser eller morenegrunn.

Konsentrasjonen av radon i inneluften i norske hjem har økt de siste 20 – 30 årene, og er som regel høyest i nyere boliger. Store temperaturforskjeller på inne- og uteluft, spesielt om vinteren, skaper ofte et undertrykk som ofte bidrar til økt innstrømning av radon, boligen suger til seg radongass fra grunnen.

Her finner du mer detaljert informasjon om radongass.

SB

You may also like...