Farlig avfall – ditt ansvar!

Farlig avfall skal håndteres på en forskriftsmessig måte og det er den enkelte bedrift og privatpersons ansvar å sørge for at det leveres på gjenvinningsstasjon. Det samme gjelder ansvaret for å vurdere om avfallet som skal kastes er farlig eller ikke. For å kunne vurdere dette riktig er det nødvendig med informasjon om avfallets opprinnelse, hvilke materialer og stoffer det er snakk om samt hvorfor det defineres som farlig avfall. Det hjelper ikke å handle i god tro.

Vanskelig å vurdere hva som er farlig avfall

For de fleste privatpersoner er det enkelt å vurdere hva som er farlig avfall, det viktigste er å levere til et godkjent gjenvinningsmottak og få det inn i håndteringssystemet. Allikevel syndes det mye, det er fristende å tømme ut rester av maling og kjemikalier i naturen istedenfor å bruke tid og penger på å levere avfallet.

For bedriftene er det ofte noe mer komplisert både når det gjelder type avfall og volumet. For eksempel vil et byggefirma som renoverer en eldre bygning kunne møte gamle materialer, for eksempel asbest. Dette krever kunnskap og det er bedriftens ansvar at forskriftene følges.

Hvordan vet du at avfallet er farlig?

  • Det står på den europeiske avfallslisten, EAL.
  • Produktet eller emballasjen har fareseddel eller faresymbol
  • Produktet er levert med sikkerhetsdatablad
  • Er du i tvil må du søke hjelp hos et mottaksfirma eller en konsulent.

Leveringsplikt av farlig avfall

Loven sier at alle typer og mengder av farlig avfall skal leveres til et godkjent mottak. Innleveringen skal også dokumenteres og deklareres. Næringsvirksomheter skal kun levere avfall på betjente avfallsmottak. Det finnes også strenge regler om hvordan farlig avfall skal transporteres og pakkes.

Hvor ofte skal en bedrift levere farlig avfall?

Grensen ligger på 1 kg farlig avfall pr år. Blir mengden over denne grensen skal avfallet leveres inn årlig, det er ikke tillatt å lagre avfallet utover dette. Hvor det skal leveres avhenger av hvilken type farlig avfall det dreier seg om samt hva mottakene i nærheten av bedriften er i stand til å håndtere.

Kommunale avfallsmottak har en plikt til å motta ett tonn farlig avfall fra en enkelt næringsvirksomhet. Har kommunen ikke kapasitet over dette må virksomheten kontakte et mottaksselskap for å finne en løsning, for eksempel Norsk Gjenvinning.

Hvordan skal farlig avfall oppbevares?

Først og fremst skal alle involverte medarbeidere ha kunnskap om hvilken type avfall det dreier seg om, hva som gjør avfallet farlig samt hvilke rutiner som gjelder for lagring og håndtering.

I tillegg skal avfallet lagres slik at andre ikke kommer i kontakt med det, det anbefales å bruke låste rom. Ulike typer avfall skal ikke blandes eller oppbevares for nære, det skal ikke kunne lekke ut av emballasjen eller oppbevaringsplassen og alle som skal håndtere avfallet skal bruke forskriftsmessig verneutstyr.

You may also like...