Radongass og radon skal du ta på alvor

Sist oppdatert: 1. april 2019


Radongass og radon skal du ta på alvor

Radongass er en usynlig og skadelig edelgass som ikke avgir lukt, derfor er den også farlig. Du kan enkelt sjekke om du bor i et område med høy risiko for radongass, dette kan du enkelt måle på egen hånd med sporfilm.

Mye radon i Norge

Norge er et av de landene i verden med størst konsentrasjon av radongass i boligene.

Årsaken er blant annet våre geologiske og klimatiske forhold, det er mye radongass i norsk berg. Beregninger viser at ca. 170.000 norske boliger har radonkonsentrasjoner på over 200 Bq/m³, som er grenseverdien og altfor høyt.

Strålevernet anbefaler at det settes i gang tiltak når radonnivået overstiger 100 Bq/m³. Det er store regionale og lokale variasjoner i konsentrasjonen av radon, også fra nabo til nabo innenfor samme byggefelt.

Lovpålagt måling av radon

For både utleieboliger, arbeidsplasser, skoler og barnehager er det påbudt med radonmåling.

Radongassen følger vannet gjennom rørene. Dette gjelder spesielt om vannkilden er en brønn i fjellet under boligen.

Eier eller utleier skal kunne dokumentere det målte radonnivå og skal i følge lovens sørge for tiltak dersom radonnivået er over tiltaksgrensen.

Hva kan du gjøre for å redusere radonnivået i din bolig?

Radongassen er usynlig, avgir ikke lukt eller smak og er uten tvil det største strålingsproblemet på norsk jord. Folk oppholder seg i gjennomsnitt rundt 90 % innendørs enten det er på skole, jobb eller hjemme. Derfor er det viktig å ha et godt inneklima. De mest utsatte områdene hvor radonkonsentrasjonene er spesielt høye finnes i områder med alunskifer, uranrike granitter, pegmatitter og løsmasser eller morenegrunn.

Konsentrasjonen av radon i inneluften i norske hjem har økt de siste 20 – 30 årene, og er som regel høyest i nyere boliger. Store temperaturforskjeller på inne- og uteluft, spesielt om vinteren, skaper ofte et undertrykk som ofte bidrar til økt innstrømning av radon, boligen suger til seg radongass fra grunnen.

Her finner du mer detaljert informasjon om radongass.

SB

Du liker gjerne...