Ferskvannsfisk og kvikksølvforurensing

Fisk er sunt og noe vi bør spise så mye som mulig av. Dessverre har vi mennesker skapt en situasjon hvor også fisk og sjømat er utsatt for forurensning. Konsekvensen er at fisk i ferskvann inneholder miljøgifter, blant annet kvikksølv. Kvikksølv er en av de mest skadelige stoffene vi kan eksponeres for, og det finnes i den fisken du fisker.

Kvikksølv kommer fra luften

Den største kilde til forurensning av innsjøer i Norge kommer fra luften, det gjelder også kvikksølv. Norge forurenser selv relativt lite, vi har jo lite «skitten» industri. Hele åtti prosent av kvikksølvet som kommer gjennom luften har sin opprinnelse i utlandet. Det kommer ned med regnet og finner tilslutt veien til innsjøer gjennom elver og bekkker.

I noen vassdrag kvikksølvet kommet fra nærliggende kilder som industri, kloakk og avløp. Rester etter tannfyllinger er faktisk en betydelig kilde til kvikksølvforurensing.

Det finnes også mye miljøgifter i sjømat, les mer.

Kvikksølvinnholdet i fisk

Kvikksølv er et tungmetall og kan påvirke helsen veldig negativt, blant annet nervesystemet. Kvikksølv finnes i alle typer fisk, spesielt ferskvannsfisk. Kvikksølvet i fisken heter på fagspråket mytylkvikksølv og er en organisk forbindelse. Mengden kvikksølv i fisken avhenger av konsentrasjonen i vannet og lokale forhold i forhold til at kvikksølvet omdannes til metylkvikksølv (dette skjer gjennom bakterier). Hvordan næringsgrunnlaget i vannet er samt hva fisken livernærer seg på er også avgjørende. 

Jo større fisk desto mer kvikksølv

Fisk som spiser andre fisk har som regel et høyere innhold av kvikksølv enn fisk som spiser insekter og småkryp. Gjedde spiser fisk fra den er liten, abbor begynner å spise fisk når den har nådd en lengde på ca tyve centimeter. Med ørret er det annerledes. Ikke alle spiser annen fisk, det avhenger av flere forhold. Ørret som spiser annen fisk vokser raskt og oppnår en stor størrelse sammenlignet med de som ikke blir fiskespisere.

Fisken drar mye vann gjennom kroppen og fungerer som et filter for miljøgifter.

Konsekvensen er at fisken akkumulerer kvikksølv og jo lengre tiden går desto høyere blir kvikksølvinnholdet og det er funnet ferskvannsfisk i norske innsjøer med et innhold kvikksølv som ligger langt over grenseverdiene (0,5 mg/kilo). Slik fisk er forbudt å selge eller omsette på annen måte. 

Undersøkelser viser at grenseverdiene for kvikksølv overskrides i snitt når en ørret er over 50 cm, en abbor npr den er 25 cm og gjedder på over 70 cm.

Kvikksølv er farlig for gravide

Et foster er spesielt utsatt for og sensibelt i forhold miljøgifter, blant annet er hjernen svært følsom for metylkvikksølv. For høy eksponering kan påvirke utviklingen av fosterets hjerne. Vanlige skader som følge av dette er sen motorisk utvikling og nedsatte funksjoner i forhold til læring og hukommelse. Gravide kan med andre ord ikke løpe risiko for å få i seg kvikksølv og må derfor holde seg unna all ferskvannsfisk. 

En voksen person som har fått i seg en helseskadelig mengde kvikksølv vil få tidligsymptomer som prikking og stikking i hender og føtter.

Brenner du grillmaten blir den kreftfremkallende, se mer.

Kvikksølvutslippene i Norge er kraftig redusert 

Norge har tatt mange grep for å redusere utslippet av kvikksølv og har oppnådd en reduksjon på over 70% på tyve år. Det hjelper imidlertid lite sålenge det meste av kvikksølvet kommer via luft og regn fra utlandet og ender tilslutt opp i norske ferskvann. Det arbeides derfor for å få plass internasjonale avtaler for å redusere utslippet av kvikksølv.

Sture Bjørseth

Kilde: Mattilsynet

You may also like...