Du kan ikke bli oppsagt uten saklig grunn

Det kan være mange grunner til at man mister jobben, men det må alltid være en gyldig grunn for en oppsigelse. Gyldige grunner er forhold enten knyttet til den ansatte eller til bedriften. I loven er dette regulert gjennom Arbeidsmilølovens paragraf 15.7 «Arbeidstakeren kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.»

I Norge er en ansatt godt beskyttet mot oppsigelse og det er ikke bare for en arbeidsgiver å si opp ansatte uten grunn. Mange oppsigelser havner i domstolene.

Hva er saklig grunn til oppsigelse fra arbeidsgivers side?

En klassisk grunn er nedbemanning. Har bedriften økonomiske problemer eller må tilpasse seg endringer i for eksempel markedet vil en reduksjon av antall ansatte være naturlig. Ny teknologi kan også medføre behov for færre ansatte. Kan bedriften dokumentere slike forhold er dette en saklig grunn for oppsigelse.

Ved nedbemanning blir det ofte litt problematikk rundt hvilke ansatte som må gå. Ansennitet er et forhold, kompetanse et annet. Er det for eksempel mulig å omplassere personer internt i virksomheten?

Saklige oppsigelsesgrunner som skyldes den ansatte

Det gjelder å spille kortene riktig om du skulle være så uheldig å bli oppsagt.

De vanligste årsakene er at den ansatte ikke har utført arbeidet, eller ikke gjort på en tilfredsstillende måte i henhold til instruksen for stillingen. Den ansatte kan ha foretatt handlinger som er uakseptable og utenfor rammene for det som er rimelig for arbeidsgiveren.

Dette kan skje allerede når en person ansettes på grunnlag av falsk informasjon for eksempel om erfaring og kompetanse eller å presentere falske dokumenter, attester eller eksamenspapirer.

Gjør den ansatte til tross for opplæring ikke en akseptabelt god jobb er dette en grunn til oppsigelse. Løgn, bedrag og tyveri er veldig gode og gyldige grunner for oppsigelse. Det samme gjelder om den ansatte viser dårlig oppførsel eller ikke evner å samarbeide på en tilfredsstillende måte med kolleger og andre aktører relatert til bedriften, for eksempel kunder og leverandører.

Andre typiske grunner for oppsigelse er at arbeidstiden ikke følges, at instrukser ikke følges eller illojalitet.

Hvordan forløper en oppsigelsesprosess?

Dette er strengt regulert i Arbeidsmiljøloven og spesielt arbeidsgiver må gjøre dette på en ryddig måte både av hensyn til den oppsagtes ve og vel samt for å unngå å gjøre feil som kan føre til rettslige konflikter.

Før oppsigelsen skal det avholdes et møte mellom den ansatte og bedriften. Den ansatte har ikke møteplikt.

Det er et krav at oppsigelsen skal være skriftlig, dette kalles et oppsigelsesbrev. Den skal leveres til arbeidstaker personlig alternativt som rekommandert sending.

Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om

  1. arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål,
  2. retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i §§ 17-3, 17-4 og 15-11,
  3. de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og
  4. hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold, skal den også inneholde opplysninger om fortrinnsrett etter § 14-2.

Dersom arbeidstaker krever det, skal arbeidsgiver oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for oppsigelsen. Arbeidstaker kan kreve å få opplysningene skriftlig.

 (Kilde: Arbeidsmiljøloven)

Kreves det en begrunnelse for oppsigelsen??

Det som blir sagt på møtet i forkant av oppsigelsen skal i utgangspunktet være tilstrekkelig som begrunnelse. Den oppsagte kan kreve å få begrunnelsen skriftlig. Det anbefales å få oppsigelsen skriftlig i forhold til mulige rettslige konflikter i ettertid.

Medarbeidersamtaler skal sikre et godt forhold mellom bedrift og ansatt.

Hvor lang er oppsigelsestiden?

Om ikke annet er avtalt er denne en måned. Det er fullt mulig å avtale en lengre oppsigelsestid. Det er vanlig med tre måneders oppsigelse i Norge, men dette er ingen rett.

Ved en oppsigelse fra arbeidsgivers side som ikke er begrunnet med forhold relatert til den oppsagte vil det ofte være rom for forhandlinger når det gjelder økonomisk godtgjørelse, sluttoppgjør og lengde på oppsigelsestid. Ordet «sluttpakke» er ofte brukt.  

Blir du oppsagt og det ikke begrunnes med noe direkte relatert til deg har du alt å tjene på å spille kortene dine riktig for å hente ut mest mulig.

 

You may also like...