Er det farlig å bo nær høyspentledninger?

Det er ikke dokumentert noen negative helseeffekter ved eksponering for høyspentledninger så lenge verdiene er lavere enn grenseverdien som er 200 mikrotesla (µT). Dette gjelder for voksne og barn. I dagliglivet vil ingen bli eksponert for verdier i nærheten av grenseverdien.

Typiske verdier i boliger som ikke er i nærheten av høyspentanlegg et 0,1-0,01 µT. Verdiene rett under de kraftigste høyspentlinjene vi har i Norge kan komme opp i 15-20 µT, og i enkelte tilfeller noe høyere tett inntil store transformatorer.

Bakgrunnen for bekymringen som råder i forbindelse med nærhet til høyspentanlegg er at det på slutten av 1970-tallet ble publisert en undersøkelse i USA som viste at barn som bodde i nærheten av elektriske kraftledninger hadde økt risiko for å få kreft. Mange forskere rundt i verden ønsket å finne ut mer om dette, noe som ble starten på en rekke studier der man forsøkte å bekrefte eller avkrefte om det virkelig var en sammenheng. Til tross for omfattende forskningsinnsats har man ikke klart å komme helt til bunns i dette, og det er risikoen for å få leukemi blant barn som ikke er helt avklart.

Hva sier forskningen om helsefare, leukemi blant barn?

Forskning er utført på celler, dyr og mennesker, da som befolkningsundersøkelser. Samlet har befolkningsundersøkelser vist at barn som vokser opp nær høyspentlinjer hvor magnetfeltet i snitt over året er rundt 0,4 µT eller mer kan ha en økt risiko for å utvikle leukemi. Denne sammenhengen er ikke bekreftet med celle- og dyreforsøk, noe som er helt nødvendig for å kunne konkludere med at det er en sammenheng. Til tross for at det er usikkert hvorvidt sammenhengen mellom nærhet til høyspentanlegg og leukemi er reell, har myndighetene valgt å følge et varsomhetsprinsipp når det gjelder problemstillingen.

På bakgrunn av kunnskapen om leukemi som er omtalt i avsnittet ovenfor, har WHO klassifisert magnetfelt fra høyspentledninger som mulig kreftfremkallende. En gjennomgang av risikoen ved eksponering for strøm fra høyspentanlegg er gitt i Strålevernrapport 2005:8: Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg.

Dette er bakgrunnen for at Norge har innført et utredningsnivå på 0,4 µT for nybygg og nye høyspentanlegg. Les mer om dette: Høyspentledninger og transformatorer.

Det er ikke påvist at økt risiko for kreft hos voksne eller for andre kreftformer hos barn kan knyttes til det å bo nær høyspentanlegg, heller ikke andre former for helseskade.

Her finner du mer informasjon om Leukemi.

Hvilke plager og ubehag risikerer du?

Andre former for plager og symptomer i sammenheng med eksponering for elektromagnetiske felt, er ikke dokumentert. 

Bor du nært en høyspentledning kan det innebære en helserisiko.

Begrepet el-overfølsomhet benyttes av enkelte for å beskrive ubehag og plager som knyttes til elektromagnetiske felt. Det er i dag ikke dokumentert at elektromagnetiske felt fra høyspentledninger og elektriske anlegg er årsak til symptomene el-overfølsomme opplever. Plagene skal tas på alvor, og de som opplever slike plager og symptomer skal kontakte helsevesenet.

Forsiktighet med andre kilder

Det er et generelt strålevernsprinsipp å unngå all unødig eksponering. Derfor anbefales et bevisst forhold til langtidsopphold nær elektriske anlegg, i rom med varmekabler eller andre elektriske artikler hvor verdiene over tid er over 0,4 µT. Dette gjelder for steder hvor barn har langvarig opphold, hovedsakelig nær sengen.

 

Sjekk denne artikkelen: Hvor alvorlig er strålingsrisikoen fra mobiltelefonen?

Hvor farlig er det å bo nær høyspentledninger?

En del mennesker er bekymret for risikoen for sykdom ved å bo og oppholde seg nær høyspentanlegg. Høyspentledninger er svært synlige og ruvende i terrenget og oppleves av mange også som visuell forurensning.

Høyspentmast og magnetfelt

Rundt alle elektriske anlegg oppstår det elektromagnetiske felt. Disse inndeles i magnetfelt og elektriske felt. Dette må ikke forveksles med for eksempel radioaktivitet eller røntgenstråling som gir andre og godt dokumenterte skadelige effekter.

Magnetfelt oppstår når det går strøm gjennom en ledning. Størrelsen på magnetfeltet avhenger av strømstyrken gjennom ledningen eller anlegget, avstanden til anlegget og hvordan flere feltkilder virker sammen. Magnetfelt øker med økt strømstyrke og avtar når avstanden til ledningen øker. Magnetfelt trenger gjennom vanlige bygningsmaterialer og er vanskelig å skjerme seg mot.

Elektriske felt omgir elektriske apparater som er tilkoblet strømnettet, og kan eksistere selv når apparatene er slått av. Styrken på feltet øker når spenningen i anlegget øker. Dette kan gi knitring fra høyspentanlegg. Elektriske felt stoppes av vegger og tak og er derfor ikke noe problem i hus.

Slik bygger du et beredskapslager.

 

Mulige tiltak – sikker avstand fra høyspentledning

Ved oppføring av nye bygg nær høyspentanlegg, vil det viktigste tiltaket være å plassere bygningen lengst mulig unna høyspentledningen, for eksempel ved å legge vei, parkeringsplass, garasje og utebod nærmest ledningen. Et annet aktuelt tiltak er å plassere sove- og oppholdsrom slik at disse ligger lengst fra ledningen. Ved oppføring av nye elektriske anlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg, skal det utredes om magnetfelt i nærliggende bygg kan bli høyere enn 0,4 µT.

Alternative tiltak kan da være å:

  • endre trasévalg for å øke avstand mellom ledning og bygg.
  • endre mastetype eller høyde eller flytte master.
  • legge jordkabel, noe som gir redusert magnetfelt, men som er svært kostbart.

Grenseverdi og utredningsnivå

Vi utsettes for magnetfelt fra høyspentledninger, kabler og transformatorer i kraftnettet og fra apparater eller ledninger inne i hus. Normalt er nivåene svært lave og gir ingen skadelige helsevirkninger. Grenseverdien for befolkningen er 100 µT. Verdien er satt 50 ganger lavere enn de laveste nivåene hvor det kan måles effekter på kroppen.

Fakta om magnetfelt

  • Magnetfelt måles vanligvis i enheten mikrotesla (µT)
  • Det er satt et utredningsnivå på 0,4 µT for vurdering av langvarig eksponering
  • Størrelsen på magnetfeltet er avhengig av hvor mye strøm som går i ledningen
  • Grenseverdien er 100 µT for befolkningen

Ved nybygg eller nye anlegg hvor årsgjennomsnittet overskrider 0,4µT, skal tiltak vurderes. Utredningsnivået for magnetfelt ved nye bygg og høyspentanlegg gjelder særlig for bygninger der opphold over lang tid vil forekomme. Utredningsnivået er satt til et årsgjennomsnitt på 0,4 µT basert på en mulig risiko for en svak økning i leukemitilfeller hos barn. Det er derfor et mål å forhindre eller redusere antall nye boliger, barnehager og skoler nær høyspentanlegg. Ved nybygg og nye anlegg hvor magnetfeltet vil bli over 0,4 µT, skal det vurderes å sette inn tiltak for å redusere nivået. Ulike tiltak skal vurderes opp mot ulike hensyn, ulemper, kostnader, etc. Dette er i tråd med strålevernforskriftens krav om at all eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig.

Hvordan kan du beskytte boligen mot lynnedslag?

Høyspent og mulig sykdom

Det er ikke påvist noen sammenheng mellom det å bo nær høyspentledning og forekomsten av kreft, bortsett fra indikasjoner på leukemi hos barn. Internasjonal forskning indikerer at barn som vokser opp i boliger med magnetfelt over 0,4 µT, kan ha en økt risiko for å utvikle leukemi, som er en ondartet sykdom i kroppens blodceller. Den statistiske sammenhengen tilsier en mulig dobling i risikoen for å utvikle barneleukemi. I Norge kan dette gi ett ekstra sykdomstilfelle hvert sjette eller sjuende år blant barn som vokser opp nær høyspentledninger. Årlig får omkring 30 barn i Norge leukemi. Ifølge Verdens helseorganisasjon sitt institutt for kreftforskning (IARC) er usikkerheten ved denne forskningen stor, og den absolutte risikoen for å utvikle leukemi grunnet magnetfelt vurderes som lav. Det er ikke påvist at andre kreftformer hos barn og voksne kan knyttes til det å bo høyspentanlegg, ei heller andre former for helseskade.

Baby i huset? Tips til brystpumping.

Kilde: Statens Strålevern

You may also like...