Hvilke typer vaksine er aktuelle før reisen?

Hvilken reisevaksine du trenger avhenger blant annet av reisemål, type og varighet av reisen og den epidemiologiske situasjonen til enhver tid. I tillegg må din helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes. For å få optimal effekt av den enkelte reisevaksine bør du i mange tilfeller sørge for vaksine i god tid før avreise.

Hvilke reisevaksine bør alle ha?

Generelt bør alle være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år. Selv om den aktuelle reise ikke nødvendigvis vil øke risikoen for disse sykdommene, er det hensiktsmessig å oppdatere disse vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning.

Alle som ikke tidligere er vaksinert mot meslinger, kusma og røde hunder eller har hatt disse sykdommene, bør vaksinere seg (MMR-vaksine). Dette gjelder uavhengig av reise og reisevaksine, men er spesielt viktig før reise til land der disse sykdommene er vanligere enn i Norge. Dette gjelder blant annet flere land i Vest-Europa. Risikoen for alvorlig forløp av meslinger er større hos voksne enn hos barn. Røde hunder hos gravide kvinner kan gi alvorlige skader hos fosteret.

Slik reduserer du risikoen for sykdom på reisen.

Reisevaksine mot meslinger, røde hunder og kusma (MMR-vaksine)?

Det er stadig meslingutbrudd i Europa og andre deler av verden. Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å framskynde MMR-vaksinasjonen. Vaksinasjon anbefales også for enkelte voksne.

MMR-vaksine beskytter mot meslinger, røde hunder og kusma. Alle barn i Norge får tilbud om MMR-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjonen består av en dose ved 15-månedersalder og en dose ved 11-årsalder (6. klasse).  I spesielle tilfeller kan det likevel være aktuelt å vaksinere tidligere.

Tidligst ved 9 måneder

I Norge er det en høy vaksinasjonsdekning, og det er generelt ikke behov for å framskynde MMR-vaksinasjon til barn som skal oppholde seg i Norge. I enkelte tilfeller, for eksempel ved reiser til land hvor det er meslingutbrudd, kan det være aktuelt med tidligere vaksinasjon. Reisemål, type reise og varighet på oppholdet må tas med i betraktningen når tidlig vaksinasjon vurderes. Generelt kan det ofte anbefales å framskynde vaksinasjonen ved reiser til land med høy forekomst av meslinger og lav vaksinasjonsdekning, både i og utenfor Europa.

Absolutt laveste alder for MMR-vaksine er 9 måneder. Det er likevel en fordel å vente med første dose MMR-vaksine til barnet er 15 måneder fordi vaksinen virker bedre ved den alderen. Ved vaksinasjon i alderen 9-12 måneder må barnet få en ny dose ved riktig alder for å sikre tilfredsstillende beskyttelse. De aller yngste spedbarna vil være beskyttet mot meslinger gjennom antistoffer overført fra mor i svangerskapet forutsatt at mødrene er vaksinert mot meslinger eller har gjennomgått sykdommen.

MMR-vaksine gitt etter fylte 12 måneder er fullt tellende i norsk program.

Ved reise til land med høy meslingforekomst kan det også være aktuelt å framskynde 2. dose MMR-vaksine for skolebarn.

MMR-vaksinasjon for voksne født etter 1960

Meslingvaksine ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 1969 med én dose til småbarn. I 1983 ble kombinert vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) innført med to doser (alder 15 måneder og 13 år). Etter innføringen av meslingvaksine sank forekomsten av meslinger, noe som gjorde at barn født i årene før innføring også ble mindre utsatt for smitte og meslingsykdom. Dette gjør at noen av disse mangler immunitet fordi de hverken fikk vaksine eller sykdommen.

Voksne personer som ikke vet at de har fått MMR-vaksine eller har gjennomgått de aktuelle sykdommene, anbefales derfor MMR-vaksine. Personer født før 1960 har imidlertid så høy sannsynlighet for å ha gjennomgått meslinger at MMR-vaksine vanligvis ikke er nødvendig.

Hvilke land har meslingutbrudd?

ECDC (Det europeiske smitteverninstituttet) har publisert en rapport over meldte tilfeller av meslinger og røde hunder per april 2015. Den viser at i Europa er det Tyskland (spesielt Berlin), Italia, Østerrike, Russland, Bosnia- Herzegovina, Serbia og Kirgisistan som har pågående utbrudd. Utenfor Europa er det også rapportert meslingutbrudd i Mongolia, Kongo, Guinea, Liberia, Sudan og Brasil (per april 2015). Mange land har imidlertid ikke gode rapporteringssystem, og fremskyndet meslingvaksine kan også vurderes ved lengre reiser til slike land.

Husk å tegne en komplett og dekkende reiseforsikring for turen starter.

Hvilke reisevaksiner trenger barn?

Små barn som tas med til ikke-vestlige land, bør i utgangspunktet få samme tilbud om reisevaksine som voksne hvis vaksinen er godkjent for aldersgruppen. Ved lengre opphold i utlandet (for eksempel ved utstasjonering) kan det i tillegg være hensiktsmessig at de vanlige barnevaksinene gis etter vaksinasjonsprogrammet i vertslandet. Ta kontakt med helsesøster eller annen reisevaksinatør i god tid før avreise slik at barnet rekker å gjennomføre de anbefalte vaksinasjonene.

 Hvilke vaksiner kan gis til barn som skal reise før det er 6 uker gammelt?

Det er bare er BCG, hepatitt B- og poliovaksine som anbefales før 6-ukersalder. Laveste alder for vaksinasjon med DTP-IPV-Hib-vaksine og pneumokokkvaksine er 6 uker. Dersom barnet skal reise til områder hvor det kan bli utsatt for poliosmitte bør det få tilbud om poliovaksine. Den kan gis allerede fra fødselen av og gir noe beskyttelse, men poliovaksine som er gitt før barnet er 6 uker er ikke tellende i barnevaksinasjonsprogrammet.

Unngå sykdom på ferien.

Andre aktuelle reisevaksiner

Gulfebervaksine

Gulfeber forekommer i Afrika, Sør-Amerika og Mellom-Amerika. Gulfebervaksine anbefales for å bIll.: Gulfeber sertifikateskytte den enkelte som reiser til et område med risiko for gulfebersmitte. Enkelte land, både med og uten risiko for gulfebersmitte kan kreve dokumentasjon på gulfeber­vaksinasjon (internasjonalt vaksinajons­sertifikat) ved innreise. Dette gjelder alle reisende som kommer fra eller reiser gjennom land med risiko for gulfebersmitte (også lavrisikoland), og kan også gjelde ved mellomlanding i et slikt land. Noen land krever dokumentasjon på gulfebervaksinasjon av alle reisende fra alle land. Vaksinasjonssertifikatet blir gyldig 10 dager etter basisvaksinasjon. Gulfebervaksinen kan gis fra 9 måneders alder, men vaksinasjonssertifikat kreves vanligvis ikke for barn under ett år.

Gulfebervaksinasjon fører i de aller fleste tilfeller til livslang beskyttelse.  Innen juni 2016 skal alle land implementere livslang gyldighet på gulfebersertifikat (mot tidligere 10 års gyldighet). En del land er allerede ferdig med implementeringen, men det er fortsatt mange land som krever bevis for at reisende har fått gulfebervaksine i løpet av de siste 10 årene. Land­spesifikke krav til gulfebervaksinasjon endres fra tid til annen, og reisende bør kontakte ambassade eller konsulat i god tid før avreise for å avklare behov for vaksinasjonssertifikat.

Hepatitt A-vaksine

Hepatitt A-vaksine anbefales for reisende til de fleste ikke-vestlige reisemål, og kan gis fra ett års alder.

Hepatitt B-vaksine

Hepatitt B-vaksine anbefales for helse- og barnehjemspersonell som skal arbeide utenfor lavendemiske områder. Aktuelt også for reisende som kan komme til å ha ubeskyttet sex, injisere stoff, komme i kontakt med helsevesenet (for eksempel pga. grunnsykdom), eller bli utsatt for ulykker (risikoen øker med oppholdets lengde). Det bør vurderes å vaksinere barn før langtidsopphold, fordi de kan smittes av barn i lokalmiljøet under lek. Vaksinen inngår i mange lands barnevaksinasjonsprogram, og kan gis fra første levedøgn.

Japansk encefalittvaksine

Japansk encefalittvaksine anbefales til personer som i syk­domssesongen skal oppholde seg utenfor storby i 3-4 uker eller mer, eller ha gjentatte kortere opphold i områder hvor sykdommen er vanlig. Vaksinasjon bør vurderes også for kortere opphold hvis forholdene tilsier at risikoen for smitte er spesielt høy. Vaksinen kan gis fra 2 måneders alder.

Koleravaksine

Koleravaksine anbefales før reise til områder med kolera for hjelpepersonell i arbeid ved naturkatastrofer eller krig, andre personer som skal leve under dårlige hygieniske forhold uten tilgang på rent drikkevann og for personer som mangler magesyre eller bruker antacida. Vaksinen kan gis fra 2-års alder. Koleravaksinen gir en viss beskyttelse mot infeksjon med enterotoksinproduserende E. coli (ETEC), men den totale beskyttelsen er lav og vaksinen er ikke godkjent for denne indikasjonen.

Meningokokkvaksiner

Reisevaksine mot meningokokktypene A, C, W og Y anbefales før opphold i «meningittbeltet» i tropisk Afrika eller andre steder hvor det er utbrudd av sykdom. Meningokokk C-vaksine eller ACWY-vaksine anbefales for barn og ungdom som skal gå i barnehage, skole eller studere i visse vestlige land, blant annet Storbritannia og USA. Anbefalingen gjelder først og fremst barn og ungdom under ca. 25 år og personer på lengre opphold, men kan også vurderes for voksne og ved kortere opphold, avhengig av den epidemiologiske situasjonen. Dokumentert meningokokk ACWY-vaksinasjon kreves for å få visum til pilegrimsreise til Saudi-Arabia. Meningokokk C-konjugatvaksine kan gis fra 2-måneders alder. Tilgjengelige meningokokk ACWY- konjugatvaksiner kan gis fra henholdsvis 1 -og 2- års alder. Dette er viktig reisevaksine.

Rabiesvaksine

Rabiesvaksine er aktuelt for reisende som skal bo eller reise i områder med rabies hvor medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig eller som skal arbeide med dyr som kan være smittet med rabies. Fordi barn kan tenkes å få kontakt med smitteførende dyr uten at foreldrene får kjennskap til det, kan det være aktuelt å vaksinere barn som skal bo i områder med rabies. Det er ingen nedre aldersgrense for bruk av rabiesvaksine.

Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine)

Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) anbefales til personer som skal oppholde seg i skog og mark, for eksempel i forbindelse med orienteringsløp, skogsarbeid, fottur eller camping,  i områder hvor sykdommen er utberedt.  Utenom Norge gjelder dette deler av Sentral- og Øst-Europa, Baltikum, Åland, Bornholm og i kyst­områder og ved store innsjøer i sør-Sverige. Vaksinen anbefales ikke for turistreiser til byer i disse områdene. Vaksinen kan gis fra ett års alder.

Tuberkulose (BCG)

Tuberkulosevaksine (BCG) er aktuelt for personer som ikke tidligere er BCG-vaksinert og som skal oppholde seg i mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose og ha tett kontakt med lokalbefolkningen. I tillegg anbefales vaksine til uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko for tuberkulosemitte (helsetjeneste, fengelsomsorg etc.) i land med høy forekomst av tuberkulose. Det er ikke dokumentert beskyttende effekt av BCG-vaksine hos personer over 35 år. Vaksinen kan gis fra første levedøgn. Dette er en stadig mer aktuell reisevaksine.

Tyfoidvaksine

Anbefales til personer som skal reise til strøk hvor tyfoidfeber er utbredt. Risikoen for smitte øker ved nær kontakt med lokalbefolkningen og med økende lengde på oppholdet. Injeksjonsvaksine kan gis fra 2 års alder og oral vaksine kan gis fra 5 års alder.

Malariaprofylakse

Forebyggende tiltak (profylakse) mot malaria omfatter myggstikkprofylakse og eventuelt medikamenter. I Folkehelseinstituttets veileder om forebygging av malaria hos reisende er det listet opp hva slags malariaprofylakse som anbefales ved ulike reisemål.

Ved vaksinasjon i utlandet

Ved vaksinasjon i utlandet er det viktig å få skriftlig dokumentasjon på type vaksine og dato for vaksinasjon slik at dette kan følges opp etter hjemkomst. Dette er spesielt viktig dersom vaksinasjon er et ledd i forebyggende behandling etter mulig smitte med rabies  eller hepatitt B.

sb

Kilde: Folkehelseinstituttet

You may also like...