Radon og helserisiko – hva er sammenhengen?

Den viktigste konsekvensen radoneksponering har for helsen er økt risiko for lungekreft. Risikoen antas å øke lineært med mengden radon man eksponeres for. Er konsentrasjonen 50 Bq/m3 vil den være 10 ganger høyere ved 500 Bq/m3. Bor du i en bolig med et høyt radoninnhold i inneluften i to år vil helserisikoen bli halvert om du bor der i ett år osv…

Reduseres radonkonsentrasjonen og eksponeringstiden vil dette umiddelbart gi en helsegevinst.

Farene med radon har vi visst i flere hundre år

Rundt år 1500 var det kjent at folk som arbeidet i gruver hadde betydelig større problemer med luftveiene enn resten av befolkningen. Man hadde ikke stor kunnskap om hvilke sykdommer og plager det dreide seg om, men på 1800 tallet hadde kunnskapsnivået blitt så høyt at det var mulig å stille diagnosen lungekreft.

Helseplagene trodde man hadde sin forklaring i gasser i gruvene, dette var mest sannsynlig radongass fra berggrunnen. I 1950 årene ble dette bekreftet og etter 70 tallet ble det fokus også på radonproblematikken i folks boliger, blant annet ble gjennomført omfattende målinger av radoninnholdet i inneluften.

Sammenhengen mellom lungekreft og radoneksponering er det blitt forsket mye på og på 2000 tallet fikk man de første sikre resultatene. Disse viste en klar sammenheng.

I Norge dør ca. 300 personer årlig av lungekreft forårsaket av radon.

Det er påvist at radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m3 øker risikoen for lungekreft betydelig. Ca 60% av dødsfallene som kan relateres til radoneksponering og lungekreft gjelder personer som har blitt eksport i intervallet 100 – 200 Bq/m3. 38% har blitt eksponert med en styrke under 100Bq/m3.
Dette betyr altså at over 170 dødsfall kommer fra en radonintensitet som ligger under dagens tiltaksgrense (anbefalt).

Ekstra stor risiko for røykere

Røyking kombinert med radoneksponering gir ekstra stor risiko.

Det er bevist at radongass forårsaker ca 300 dødsfall årlig pga lungekreft. Røykere er mest utsatt.

Dette skyldes at røyking forsterker radonrisikoen hele 25 ganger ifølge internasjonal forskning på området.

Medfører radon også andre helseplager?

Det foreligger ikke mye forskningsresultater på dette temaet. Det finnes hypoteser hvor det spekuleres i en sammenheng mellom radon og MS, men forskningen er fortsatt på en tidlig stadium. Eksponering for ekstremt høye nivå av radon, dvs titusenvis av Bq/m3 medfører helsefare med direkte skader på lunger og bronkiene.

Les om radioaktiv stråling.

Radonrisiko er høy sammenlignet med annen ulykkesrisiko

Tiltak overfor faktorer i miljøet som kan ha en påvirkning på helsen bør sees i forhold til hvor alvorlig og hvor hyppig helseproblemet forekommer. Det er derfor viktig å sammenligne antall tilfeller av lungekreft fra radon i boliger, med alvorlige og dødelige helseproblemer fra annen påvirkning.

I Norge døde det i år 2000 ca. 44 018 personer på grunn av sykdom og ulykker. Sykdom i strupe, luftrør, bronkier og lunge (inkludert de tilfellene som kan kobles til radoneksponering) forårsaket 1814 dødsfall (Statistisk Sentralbyrå).

Ikke alle som får lungekreft dør av det, men tilfellene som skyldes radon (ca. 300 pr år) står tallmessig for en stor andel av dødelig sykdom i disse organene.

Se også Helsedirektoratets Veileder for tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger.

SB

You may also like...