Hvilke radontiltak fungerer best for din bolig?

Er radonnivået i deler av din bolig over 100 Bq/m3 er du nødt til å treffe tiltak for å redusere nivået av radon. Radonnivået skal i utgangspunktet alltid være så lavt som mulig. En kritisk grense går på 200 Bq/m3. Radonnivået vil kunne reduseres betydelig selv med relativt enkle tiltak.

Strålevernet anbefaler alle å måle radonnivået i boligen. Radonmåling er både enkelt og rimelig, det enkleste er å bruke sporfilm. Det må målinger til for å kartlegge om akkurat din bolig har for høye radonnivå. Bor du i blokk er tilstrekkelig å måle et utvalg av leilighetene, som regel du som ligger nærmest bakken. Enkelte deler av landet er mer utsatt enn andre.

Hvem hjelper deg å kontrollere radonnivået?

Fagfolk anbefaler at du kontakter en radonrådgiver for å få profesjonell hjelp til å sjekket radonnivået grundig og få satt i gang de riktige radontiltak. Du får nøyaktig informasjon om kilden til radonproblemet. Rådgiveren prosjekterer varige tiltak rett mot kilden for å hindre radon i å sige inn i boligen. Radonrådgiveren kan også bistå i det bygningsmessige arbeidet, enten på egen hånd eller ved å hente inn profesjonell hjelp/håndverker.

Hvordan kommer radon inn i bygningen?

Gjennom byggegrunnen

Byggegrunnen er den typiske kilden til radonproblem. Radonholdig luft fra jorden under boligen trenger seg inn i gjennom sprekker, ubehandlede porøse lettklinkerblokker og rundt skjøter av rør og mellom overgangen gulv / vegg. Et undertrykk i boligen, noe som ofte skjer på vinteren når boligen varmes opp «suger» til seg luft utenfra, dermed også jordluft og radon.

Leier du ut bolig? Radonnivået er ditt ansvar.

Gjennom vann fra bakken

Kommer vannet i springen fra en brønn vil det kunne være en kilde til radon, spesielt borebrønner er utsatte. Helseproblemet med radon i vannet kommer i hovedsak fra luften vannet drar med seg og som kommer ut når du åpner springen. Det er altså ikke selve vannet som er hovedproblemet. Vann som for eksempel brukes i dusj eller oppvaskmaskin og som fører med seg radon vil forårsake økt radonkonsentrasjonen i inneluften.

Radon i bygningsmaterialer og fyllmasser

Fyllmasse under boligen som består av bergarter som inneholder høye nivå av uran og radium kan være en vesentlig årsak til radon i inneluften. Bygningsmaterialer på det norske markedet er ikke en vanlig radonkilde. Byggematerialer av stein, for eksempel betong, kan avgi radon om bergartene de er laget av inneholder mye uran og radium.

Les mer om problemet med radon i boliger.

Hvor skal tiltakene mot radon settes inn?

Strålevernet anbefaler at tiltak mot radonproblemet i bygninger bør rettes mot selve radonkilden.

Trykkredusering/ventilering av byggegrunnen er ofte brukt som tiltak for å redusere radonnivået. Ill:Statens strålevern/Monica Egeli

Er byggegrunnen hovedkilden til radonproblemet er det viktig å hindre at radon siger inn i bygningen. Hvilke tiltak som bør iverksettes vil derfor variere fra bygning til bygning. Det er vanlig med en kombinasjon av flere tiltak for å løse problemet med radon på en grundig måte.

Den vanligste tiltakene for bygninger i Norge med radonproblem er ventilering av grunnen for å redusere trykket, tetting mot grunnen og bedre ventilasjon.

Trykkredusering/ventilering av grunnen under boligen er som regel den mest effektive metoden for å redusere radon om det er grunnen som er radonkilden. Mange velger i tillegg å tette igjen utettheter mot grunnen. Tetting alene er som regel ikke tilstrekkelig. Hvor effektive ulike ventilasjonsløsninger er avhenger av hvor stort radonproblemet er og ut fra opprinnelig ventilasjonen. Et effektivt ventilasjonsanlegg er ikke alltid den beste løsningen på et radonproblem, alternative tiltak bør ofte vurderes først. Passiv ventilasjon av grunnen under boligen bør lett kunne aktiveres med vifte.

Er husholdningsvannet kilden til radon finnes det flere ulike løsninger som lufting, filtrering eller lagring. Er bygningsmaterialene som er brukt kilden til radonproblemet er det vanlig med en kombinasjon av ventilasjon og tetting som gir størst effekt.

Hva kreves av tiltakene du treffer mot radon?

1. Redusere radonnivået så lavt som mulig, helst under 100 Bq/m3.
2. Være grundig gjennomført slik at man er 100% sikker på at radon ikke utilsiktet lekker inn i bygget.
3. Være funksjonelle og ha en lang varighet. Slike tiltak kan være omfattende og kostbare.
4. Det skal være enkelt å kontrollere og vedlikeholde de tiltakene som er gjennomført.
5. Tiltakene skal lage minst mulig støy og være så lite forstyrrende som mulig
6. Kostnadene skal være lave for installasjon, drift og vedlikehold

Hvorfor er det viktig å følge opp radonmålingene?

Radonnivået skal alltid måles grundig når tiltakene for å redusere radonnivået er gjennomført. Kun grundige målinger kan kartlegge om tiltakene har hatt ønsket effekt og radonnivået er kommet ned på et akseptabelt nivå. Er dette ikke tilfellet blir du nødt til å fortsette prosessen.

Hvor ofte bør tiltakene kontrolleres?

Det er viktig med regelmessig kontroll av de radontiltakene du har gjennomført for å se om de fortsatt fungerer. Dette gjelder sjekk av vifter og annet elektrisk utstyr, kontroll av at rør som fører den radonholdige jordluften er hele og ikke har lekkasjer samt at tiltakene er tette.

Det anbefales at du måler radonnivået hvert femte år slik at du er trygg på at de tiltakene du har gjennomført fortsatt fungerer.

Når er det behov for midlertidige tiltak?

Hvis du har målt radonnivået og funnet høye nivåer av radon bør du sette i gang midlertidige tiltak frem til en endelig løsning er på plass. Er radonnivået svært høyt må du få på plass midlertidige tiltak umiddelbart for å prøve å redusere radoneksponeringen. Det enkleste du kan gjøre er å sørge for ekstra god utlufting av boligen. La gjerne vifter gå og hold vinduene litt på gløtt, dette har stor effekt. En løsning kan være å ikke bruke de mest utsatte rommene, spesielt om dette er oppholdsrom eller soverom. Men, midlertidige radontiltak erstatter på ingen måte permanente og du må komme i gang med prosessen mot en varig og god løsning så raskt som mulig.

Løsningen på radonproblemet dreier seg derfor mye om å tette og å lufte.

Hvordan kjøpe radontjenester?

Det finnes mange aktører som selger radonmåling til private og det er viktig at kjøper tar de rette forholdsreglene før man velger leverandør.

Hva bør du sjekke før du inngår en avtale?

  • Kontroller at selskapet er registrert i Brønnøysundsregistrene www.brreg.no og i mva registeret.
  • Du har krav på å motta angrefrist (med alle opplysninger) fra leverandøren, dette er lovbestemt
  • Sjekk om bedriften har en avtale om analyse av sporfilmene og følger Strålevernets anbefalinger for måling av sporfilm
  • Be om et konkret og skriftlig tilbud som viser alt som skal utføres og til hvilken pris samt bekreftelse på leveringstidspunkt.

Nyttige linker:

Norsk radonforening 

SINTEF: Byggforskserien 

Direktoratet for byggkvalitet

SB

You may also like...