Hvordan måle radon? Sporfilm eller elektronisk?

Radon måles i hovedsak på to måter, med sporfilm eller elektronisk med et radonmåleapparat. Begge metodene er enkle og gir et nøyaktig måleresultat om målingene gjøres riktig. Målingene foregår på strategiske steder i boligen hvor det er størst sannsynlighet for å finne en ansamling av radon, ofte i kjeller og underetasje. I følge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)  anbefales måling i alle etasjer, radongassen kan finne egne veier på vei oppover i en bolig.

 

Radonmåling med sporfilm

Sporfilm plasserer du ut selv og er en veldig enkel måte og måle radon på. Hvert målepunkt må ha en sporfilm, denne må ikke flyttes i løpet av hele målingen. En sporfilm koster ca. 2-300 kroner. En grundig måling av en enebolig vil normalt omfatte 4-5 målepunkter, med andre ord en kostnad på cirka 1.500 kroner. Når målingen er avsluttet sender du sporfilmene tilbake til de du kjøpte de av som sender de videre til et laboratorium.

Etter en tid vil du motta resultatet av målingene samt informasjon om hvordan du skal tolke resultatet og forholde deg videre.

 

Radonmåling med elektronisk apparat

Dette er måleutstyr som plasseres ut på samme måte som sporfilm. Forskjellen er at du kan lese av radonmålingene rett etter målingen. Også elektroniske måleapparat skal stå på samme sted. Etter endt måleperiode får du beregnet en middelverdi som du skal forholde deg til i forhold til å vurdere hvor mye radongass som er målt og behovet for ulike tiltak. Det finnes flere typer elektroniske måleapparat for radon. Skal du måle flere steder på en gang blir det kostbart, slike måleapparater koster fra ca. 1.500,- kroner og oppover. En god løsning er å måle ett og ett rom, men det tar sin tid med ett apparat.

 

Hvordan gjøres målingen?

Måling av radon skjer over en lengre periode, gjerne ett par måneder. Dette skyldes at mengden radon i en bolig kan variere fra dag til dag. Det er vanlig og plassere måleutstyret i oppholdsrom samt soverom.

Gjøres boligen i blokk er det ikke nødvendig med måling fra 4de etasje og oppover. Dette gjelder ikke for terrasseblokker (hvor alle etasjer i denne sammenhengen er å betrakte som første etasje).

 

Når på året skal målingene utføres?

De mest riktige måleresultatene måles i den kaldere del av året, fra oktober til april.

Sjekkliste for bestilling av radonmåling

 • Benytt en seriøs aktør. De fleste som driver seriøst med radonmåling i Norge er medlem i bransjeforeningen Norsk Radonforening.
 • Når du skal velge aktør kan du spørre om følgende for å forsikre deg om at de følger reglene fra DSA vedrørende utføring av radonmålingene.
 • Er utstyret og måleprosedyrene i henhold til DSAs regler.
 • Er måleutstyret kalibrert?
 • Følger det med instrukser for riktig måling og bruk av utstyret?
 • Gjøres målingene i en periode på minimum 2 måneder?
 • Hvordan rapport mottar du etter at målingene er avsluttet?

Alle som eier eller leier ut en bolig bør måle radonnivået innendørs (anbefales av Statens Strålevern). Nivået av radon må ikke overstige anbefalte grenser. Radonmåling er enkelt og medfører ikke store kostnader. I Norge er spesielt Østfold, Vestfold, Aust-Agder og Hordaland områder med radongass pga uranrike granitter og gneis i grunnen.

 

Radonmåling – hvordan måles radongass?

Nivået av radongass måles i becquerel, samme måleenhet som for radioaktivitet. I luft angis nivået pr kubikkmeter luft, Bq/m3, i vann per liter vann, Bq/l.
Radon må måles i den kalde årstiden mellom oktober og april. Når det er kaldt ute og boligen varmes opp vil den trekke inn mer luft og også radon. Målingen må foregå over et lengre tidsrom, minimum to måneder.

Radonmålingen skal utføres i to oppholdsrom i første etasje, har du flere etasjer holder det å måle i ett rom i de øvrige etasjene. Du kan selv gjennomføre og organisere målingen. Enkelte kommuner har tilbud om radonmåling, sjekk med din kommune. Leier du ut en bolig er du pliktig til å måle radonnivået.

Hvordan fungerer måling med sporfilm?

Sporfilm er et materiale som registrerer stråling fra radongass. Filmen har form som en brikke og er plassert i en liten boks. Boksen plasseres i de rommene hvor du ønsker å måle. Sporfilmen sendes inn for analyse, vanligvis til det firmaet hvor du kjøpte det. Du mottar måleresultatene i posten med forslag til eventuelle tiltak. Sporfilm kjøpes på nettet og koster 2-300 kroner.

Hva er sporfilm?
Sporfilm er en liten brikke laget av et materiale som har evne til å registrere alfastråling. Alfastråler fra radon og datterprodukter har stor energi og etterlater mikroskopisk skade (spor) når de treffer slike materialer. Ved hjelp av kjemisk behandling kan disse sporene forstørres og telles under mikroskop. Antall spor er proporsjonalt med radonmengden i luften. 

Elektronisk instrument, koster mer med varer lenge

Det finnes mange typer elektroniske måleapparater for radonmåling. I praksis fungerer det som for sporfilm, måleapparatene plasseres i de rom hvor du vil måle. Målingene må med elektronisk måleapparat foregå i minst to måneder. Disse apparatene er enkle å betjene. De koster fra ca kr 1.500,- og oppover. Fordelen er at de kan brukes ubegrenset samt at du slipper bryderiet med å sende sporfilmen til analyse. Det kan være en god idè og gå sammen med andre om å kjøpe en radonmåler.

Les også: Hvor mye stråling avgir mobilen og ruteren.

 

Radonmåling i leilighet

Radonmåling i leiligheter er aktuelt i første og andre etasje. I en terrasseblokk eller om leiligheten ligger oppover en skråning vil alle leilighetene være i kontakt med bakken og bør derfor radonsjekkes. Er området du bor i spesielt utsatt for radon, eller du er i tvil, bør du radonmåle leiligheten uansett etasje. Et borettslag kan foreta en systematisk måling av hele bygninger slik at ikke alle leilighetene må måles. Kontakt et lokalt firma som leverer radonmålingstjenester for mer informasjon.

 

Hva er grenseverdi for mengde radongass?

Du vil få informasjon om hvordan dine målinger ligger an i forhold til grenseverdiene av leverandøren av målingene eller måleutstyret, her er allikevel en kort gjennomgang av måleverdiene.

Jo lavere radonverdier jo bedre er det. Statens Strålevern har satt to grenser for radonnivået, men du bør uansett gjøre tiltak for å redusere radonnivået, selv under den laveste grensen.

Radonverdier i luft inntil 100 Bq/m3
Radonverdier under denne grensen anses ikke som farlig og tiltak for å redusere nivåene er ikke påkrevd. Det anbefales allikevel at du som boligeier vurderer om du kan treffe tiltak som reduserer nivåene selv om de ligger under dette. Måler du verdier på f.eks 90 Bq/m3 er jo det ikke langt fra grensen. Ligger nivået ned mot 10 Bq/m3 trenger du ikke foreta deg noe.

Radonverdier i luft mellom 100 og 200 Bq/m3
Statens strålevern har satt 200 Bq/m3 som en øvre maksgrense. Er måleverdiene mellom 100 og 200 Bq/m3 bør du allikevel sette inn tiltak for å redusere radonnivået. Gjør du det som er mulig for å oppnå lave nivåer men allikevel ikke oppnår lavere verdier enn 100 Bq/m3 betyr det at boligen har et radonnivå det ikke er mulig å redusere ytterligere, men som allikevel ikke er betegnet som helseskadelig.

Radonverdier i luft over 200 Bq/m3
200 Bq er den øvre grensen for radonnivå. Har boligen verdier over dette må det iverksettes omfattende tiltak, radonnivået må reduseres til under denne grensen. Dette kan i enkelte tilfeller innebære omfattende og kostbare tiltak.

For deg med eget hus: Hvordan oppdager du muggsopp og fuktproblemer?

 

Mulige tiltak mot Radon

Hvordan kan du redusere radonnivået i en bolig?

Det anbefales at du kontakter et profesjonelt firma for å få råd og hjelp. De hjelper deg med å finne kildene til problemet, de foreslår hvilke bygningstekniske endringer og reparasjoner du må foreta og hjelper deg og gjennomføre prosjektet.

Hvilke tiltak du bør iverksette for å redusere radonnivået i din bolig avhenger av hvilke verdier du har målt. Har boligen høye verdier, over 200 Bq/m3, bør du iverksette midlertidige tiltak umiddelbart.

Mulige midlertidige tiltak

 • Reduser bruken av rom med de høyeste verdiene. Spesielt gjelder dette soverom.
 • Sørg for å lufte bolig godt og ofte. Hold vinduer mest mulig åpne, ta en skikkelig gjennomlufting flere ganger daglig.
 • Har boligen åpenbare sprekker i grunnmuren eller større hull og utettheter bør du tette disse. Velg en midlertidig løsning om det tar tid før du får organisert en permanent løsning.

Permanente tiltak

Det hele dreier seg om å unngå at radongass kommer inn i bygget. Hvilke tiltak som må gjøres vil avhenge av det enkelte tilfellet. Du må få hjelp av en profesjonell aktør til å vurdere hvilke løsninger som passer deg.

De tre mest vanlige tiltakene er:

Ventilering av grunnen under huset
Denne løsningen går ut på at luft i pukklaget under boligen suges/samles ved hjelp av en radonbrønn som monteres i kjellergulvet. Denne er koblet til en vifte med ventilasjonskanal som fører radongassen fra grunnen, i rør gjennom boligen og ut i friluft.

Tetting av huset mot grunnen – Radonduk
Dette er en ren bygningsteknisk oppgave. Utfordringen blir å finne hvor radonen kommer inn i huset.

Ventilasjon
Bedre ventilasjon av boligen kan være løsningen. Dette er ikke uten videre den beste løsningen og som oftest vurderes først de andre alternativene. En bedre ventilasjonsløsning kommer ofte i tillegg til andre tiltak.

Oppfølging og vedlikehold
Du bør regelmessig måle radonnivået for å forsikre deg om at tiltakene fungerer og at radonnivået i boligen holder seg på et tilfredsstillende nivå.

 

Hvorfor er radon farlig?

Radon er etter røyking den viktigste årsak til lungekreft. Radon kan finnes overalt og mange er kraftig eksponert. Hvert år dør flere hundre mennesker i Norge av lungekreft som kan relateres til radongass. Radon trenger ikke gjennom huden og er kun et problem ved innånding. Gassen skader kroppens celler og kan føre til pusteproblemer, allergier og etter hvert til kreft. Er du jevnlig eksponert for radon samtidig som du er røyker har du en svært høy risiko for å utvikle lungekreft, over 20 ganger større sannsynlighet enn en ikke-røyker. Radon kan også forårsake andre krefttyper som lymfekreft. Radonkartet viser hvor i Norge risikoen er størst.

Radon finnes også i vann

Radongass kan også forekomme vann, i hovedsak fra borebrønner (i overflatevann finnes det minimalt med radon). Du får i deg minimalt med radon ved å drikke vannet, problemet er radongassen som følger og skilles ut fra vannet.

Er radon i vann farlig?

Høye radonkonsentrasjoner i vann vil gi et økt bidrag av radon til inneluft og større risiko for å utvikle lungekreft. Risikoen vil avhenge av hvor høy radonkonsentrasjonen er, vannforbruk, oppholdstid og utlufting. En tommelfingerregel er at en radonkonsentrasjon i vannet på 1000 Bq/l (becquerel/liter) vil gi et bidrag til inneluften på rundt 100 Bq/m3. Radonholdig vann som du drikker, kan også gi stråledoser til kroppen, men disse er små sammenlignet med dosene du får ved innånding.

Hvordan måles radon i vann?

Vannet samles på en spesialflaske som ”lukker” både vannet og gassene. Du kan ikke bruke en vanlig flaske fordi radongassen vil lekke ut og forsvinne, det vil si at prøven ikke blir fullstendig. Det er viktig at vannet er friskt og ikke har stått lenge i rørene. Du får leie utstyr til dette hos firma som jobber med radonanalyse. Viser analysene et radonnivå på over 500Bq/liter må du gjøre tiltak for å redusere verdiene.

Hva gjør du om vannet inneholder for mye radon?

Du kan redusere radonnivået i vann med opptil 90%. De vanligste tiltakene er:

 • Lufting av vannet: Vannet blandes med luft slik at radongasser frigjøres
 • Lagring av vannet: Radongassen vil forsvinne om vannet mellomlagres i flere døgn. Problemet blir dannelse av bakterier og dårlig smak på vannet.
 • Filtrering av vannet: Vannet filtreres gjennom membranfilter eller kullfilter. Kapasiteten på rensingen er lav slik at det kun blir aktuelt å rense drikkevannet og ikke dusj, vaskemaskin osv. Du vil derfor ikke løse problemet med oppsamling av gass i boligen. I tillegg vil flirtene etter hvert bli svært forurensede og måtte behandlis som spesialavfall (høy radioaktivitet).

 

Hva er radon?

Radon er en gass som kommer fra jordskorpen. Gassen er av radioaktiv type og stammer fra uran. Den er usynlig og lukter ikke. Konsentrasjonen av gass som siver ut fra jordskorpen er lav og medfører ikke fare. Problemet oppstår når radongassen siver inn i og samles innendørs. Det vil kunne medføre helsefarlige nivåer. En kjent konsekvens er mulig utvikling av lungekreft.

Hvor kommer radongass fra?

Radongass kommer fra berggrunnen hvor den finnes i varierende konsentrasjoner. Gassen finner veien inn i boligen gjennom sprekker og utettheter. Den kan også følge vann fra brønner i fast fjell og komme inn i boligen gjennom bruk av vannet.

Radongass fra grunnen under boligen
Dette er den typiske kilden til radongass. Radon siver ut fra sprekker i brunnen og går inn i boligen gjennom sprekker i grunnmur, utettheter rundt rør eller porøse byggematerialer. Er boligen bygget på fyllmasse kan denne produsere radon om den inneholder bergarter som avgir radon.

Radongass fra vannet
Har du en brønn som vannkilde vil radongassen følge vannet gjennom rørene. Dette gjelder spesielt om kilden er en borebrønn. Radongassen kan være både i selve vannet og som en gass som følger vannet ut i boligen gjennom spring, dusj, vaskemaskin osv.

SB

You may also like...