Tips til tema for medarbeidersamtale

Medarbeidersamtale er viktige og noe alle bedriftsledere er pålagt å gjennomføre. Hva samtalene skal inneholde vil variere fra bedrift til bedrift og fra medarbeider til medarbeider. Er det konkrete utfordringer som skal diskuteres er det gitt hva tema blir. I de fleste tilfeller er en medarbeidersamtale mer generell og det er ikke alltid så enkelt å «finne noe å samtale om», med mindre men er godt forberedt. Her er noen tips:

Hva har skjedd siden siste medarbeidersamtale?

 • Er alt blitt fulgt opp og gjennomført?
 • Hvordan fungerer eventuelle tiltak og endringer som er foretatt?
 • Er det noe som ikke er gjennomført? Eventuelt hvorfor ikke?

Gjennomgang av den ansattes arbeidsmiljø

 • Hvordan har jobbsituasjonen vært siden siste møte?
 • Hvordan er jobbsituasjonen for øyeblikket?
 • Hvordan ser den perfekte jobbsituasjonen ut?
 • Hva mangler for å komme dit? Hva kan bedriften gjøre, hva kan gjøres i fellesskap?
 • Hvordan er trivselen?
 • Hvordan er forholdet til kollegaer, spente situasjoner?
 • Hva er viktig for medarbeideren når det gjelder trivsel?
 • Fungerer lokalitetene og den ansattes arbeidsplass?
 • Finnes det tilstrekkelig med utstyr og arbeidsredskap?

Arbeidsoppgavene for øyeblikket

 • Er medarbeideren tilfreds med arbeidsoppgavene, ansvarsområde og arbeidsinnsats?
 • Er arbeidsinstruksen klar og tydelig og i samsvar med arbeidssituasjonen og oppgavene som utføres?
 • Er det behov for eller ønske om endringer, eventuelt hvilke?
 • Finnes det hindringer for å kunne utføre arbeidsoppgavene optimalt?
 • Føler medarbeideren at han/henne bidrar til en positiv utvikling for virksomheten?
 • Oppleves arbeidsoppgavene som meningsfylte?
 • Er bemanningssituasjonen tilfredsstillende, hvor er det eventuelt knapphet?
 • Kan ressurser omdisponeres for bedre utnyttelse?

Arbeidsoppgavene fremover

 • Hvordan ser medarbeideren for seg arbeidsoppgavene fremover?
 • Er det ønske om endringer for egen del og/eller for at ting skal fungere bedre for bedriften?
 • Diskuter og sett målsetningen for det neste kvartalet, halvår eller året.

Forholdet til ledelsen

 • Hvilke forventninger har ledelsen til medarbeideren i kommende periode?
 • Hvilke mål skal nås, og hva skal til, hvilke aktiviteter og arbeidsredskap, lokaliteter?
 • Er medarbeideren tilfreds med kommunikasjon og samarbeid med og forholdet til ledelsen?
 • Er oppfølgingen god nok, hva kan kjøres bedre?
 • Er det avsatt nok tid til å ta tak i problemer og utfordringer i det daglige arbeidet?

Medarbeiderens faglige og personlige utvikling

 • Hva er medarbeideren unik på, hvilke er de sterke egenskapene?
 • Er det noen sider som ønskes å styrke og utvikle videre?
 • Er det nye kompetansefelt som er aktuelle å jobbe med?
 • Har medarbeideren viktig og relevant kunnskap og kompetanse som ikke blir brukt?
 • Hva kan ledelsen gjør for å legge til rette for kompetanseutvikling?

Veien videre

 • Avtal hva man er blitt enig i på møtet, lag et kort referat.
 • Legg en plan for hvordan og når aktuelle tiltak og aktiviteter skal gjennomføres, når skal man være i mål med det enkelte tiltak.
 • Legg også en plan for hvordan fremdriften i dette skal følges opp.
 • Avtal ca tidspunkt for videre medarbeidersamtaler

Risikerer du å bli oppsagt må bedriften ha en saklig grunn.

Sture Bjørseth

 

You may also like...